MR. N.B.G. TELDERS

Advocaat huur- en erfrecht

Algemene voorwaarden

1. Mr. N.B.F. Telders advocatuur B.V. is in het handelsregister is ingeschreven onder KvKnummer 52839524, statutair gevestigd in Utrecht, maar de werkzaamheden worden verricht vanuit het kantoor in Zeist.

2. Alle opdrachten worden aangenomen en uitgevoerd door mr. N.B.F. Telders Advocatuur B.V. Artikelen 7: 404 en 7: 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten. Alle opdrachtgevers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de opdracht.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden. Mr. N.B.F. Telders Advocatuur B.V. werkt alleen met andere algemene voorwaarden wanneer dat schriftelijk is vastgelegd. De algemene voorwaarden gelden ook de aandeelhouders en bestuurders van mr. N.B.F. Telders Advocatuur B.V. Ook gelden deze algemene voorwaarden voor alle overige personen die voor mr. N.B.F. Telders Advocatuur B.V. werkzaam zijn of waren, inclusief hun rechtsopvolgers.

4. U betaalt voor onze werkzaamheden een honorarium, verschotten en omzetbelasting. De vergoeding is gebaseerd op het overeengekomen uurtarief – en bij gebrek aan een afspraak hierover een redelijk uurtarief – en de aan de opdracht bestede tijd. Mr. N.B.F. Telders Advocatuur B.V. heeft het recht om de uurtarieven jaarlijks aan te passen. Verschotten bestaan uit griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, reiskosten e.d.

5. Declaraties moeten binnen veertien dagen na factuurdatum zijn betaald. Wanneer het bedrag niet op tijd is ontvangen, bent u in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat u een beroep op opschorting of verrekening kan doen. mr. N.B.F. Telders Advocatuur B.V. is dan gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Mr. N.B.F. Telders Advocatuur B.V. kan dan ook de opdracht onmiddellijk en eenzijdig opschorten of beëindigen. Dit leidt nooit tot schadeplichtigheid.

6. Bij de uitvoering van de opdracht kunnen personen worden ingeschakeld die niet verbonden zijn aan mr. N.B.F. Telders Advocatuur B.V. Mr. N.B.F. Telders Advocatuur B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze personen, behalve bij opzet of grove nalatigheid van deze personen en/of als de verzekering van deze personen een uitkering doet, maar niet voor meer dan het bedrag dat wordt uitgekeerd. U vrijwaart mr. N.B.F. Telders Advocatuur B.V. en de ingeschakelde (hulp)personen voor schade van anderen. U geeft mr. N.B.F. Telders Advocatuur B.V. toestemming om namens u in te stemmen met een beperking van de aansprakelijkheid van deze personen.

7. Het kan natuurlijk gebeuren dat een beroepsfout wordt gemaakt en u hierdoor schade lijdt. U heeft dan één jaar de gelegenheid om dit schriftelijk te melden, te rekenen vanaf het moment dat u bekend bent of redelijkerwijze kon zijn met de beroepsfout. Uw aanspraak op schadevergoeding vervalt, wanneer u langer dan één jaar wacht. Twee jaar nadat de opdracht is beëindigd, vervallen alle aanspraken op schadevergoeding.

8. Mr. N.B.F. Telders Advocatuur B.V. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten zoals voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten. De aansprakelijkheid voor alle werkzaamheden is beperkt tot de dekking waarvoor een verzekering is afgesloten, vermeerderd met het eigen risico. Wanneer deze verzekering niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium, exclusief verschotten en omzetbelasting, dat voor de werkzaamheden in het kalenderjaar is ontvangen. De maximale aansprakelijkheid bedraagt in dat geval maximaal € 25.000. De voorwaarden van deze worden op verzoek toegezonden.

9. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht mr. N.B.F. Telders Advocatuur B.V. om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-NL). Mr. N.B.F. Telders Advocatuur B.V. mag u niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. U gaat hiermee akkoord. De weten regelgeving verplicht mr. N.B.F. Telders Advocatuur B.V. ook om de opdrachtgever en de eventueel uiteindelijk belanghebbende te identificeren.

10. Uw persoonsgegevens worden in een bestand opgenomen. Dit bestand gebruikt mr. N.B.F. Telders Advocatuur B.V. voor de uitvoering van de werkzaamheden en marketingdoeleinden. Wanneer u dit niet wilt, worden de gegevens uit het bestand verwijderd.

11. Het Nederlandse recht is van toepassing op onze rechtsverhouding.

12. Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de behandeling van uw opdracht. In dat geval praten we hierover en proberen samen een oplossing te vinden. Mr. N.B.F. Telders Advocatuur B.V. heeft een regeling voor het geval u een klacht heeft. Deze kantoorklachtenregeling kunt u vinden op www.telders.nl/klachtenregeling. Aan deze regeling zijn geen kosten verbonden. Alleen de rechter van de rechtbank Midden – Nederland is bevoegd om te oordelen over geschillen, tenzij mr. N.B.F. Telders Advocatuur B.V. kiest voor de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtgever. Partijen kunnen ook afspreken om hun geschil met mediation op te lossen.

13. Mr. N.B.F. Telders Advocatuur B.V. bewaart de stukken in het dossier zeven jaren. Deze bewaarperiode start op de dag volgend op die waarop de werkzaamheden zijn beëindigd. Na deze periode mag mr. N.B.F. Telders Advocatuur B.V. deze stukken vernietigen.

Terug