MR. N.B.G. TELDERS

Advocaat huur- en erfrecht

Klachtenregeling

Mr. N.B.F. Telders Advocatuur B.V. doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn, dan doet u er goed aan om uw bezwaren voor te leggen aan de behandelend advocaat. U kunt ook zich altijd wenden tot de klachtenfunctionaris binnen mr. N.B.F. Telders Advocatuur B.V.: Norbert Telders. Hij probeert dan zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden.

Een klacht dient schriftelijk, dat wil zeggen per post, per fax of per e-mail immix.nl), te worden ingediend. Binnen drie werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht bevestigt de klachtenfunctionaris de klacht.

De klager en degene over wie is geklaagd worden in de gelegenheid gesteld om een toelichting te geven op de klacht. Binnen vier weken na ontvangst van de toelichting van de klager stelt de klachtenfunctionaris de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van zijn oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen, of een uitnodiging voor een gesprek naar aanleiding van de klacht.

In het geval de klachtenfunctionaris zich genoodzaakt ziet om af te wijken van de termijn van vier weken, doet hij daarvan gemotiveerd mededeling aan de klager en degene over wie is geklaagd, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van klacht zal worden gegeven. Klachten die na behandeling niet zijn opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde (civiele) rechter.

Terug